Klíčové kompetence

Klíčové kompetence představují souhrn vědomostí, dovedností, schopností, postojů a hodnot důležitých pro osobní rozvoj a uplatnění každého člena společnosti.

Smyslem a cílem vzdělávání je vybavit všechny žáky souborem klíčových kompetencí na úrovni, která je pro něho dosažitelná, a připravit je tak na další vzdělávání a uplatnění ve společnosti.

Klíčové kompetence nestojí vedle sebe izolovaně, různými způsoby se prolínají, jsou multifunkční, mají nadpředmětovou podobu a lze je získat jako výsledek celkového procesu vzdělávání. Pokud se rozhodnete, že budete ve vyučování mimo jiné používat projekty, zjistíte, že velmi mnoho z těchto kompetencí budete u svých žáků rozvíjet, neboť i projekty jsou multifunkční.

V etapě základního vzdělávání jsou za klíčové považovány:

 
Z jednotlivých kompetencí vybírám ty části, které podle mne nejvíce souvisí s našimi projekty a které může žák jejich pomocí posilovat.
 

 1. Kompetence k učení
  1. Žák vybírá a využívá pro efektivní učení vhodné způsoby, metody a strategie, plánuje, organizuje a řídí vlastní učení.
  2. Žák vyhledává a třídí informace a na základě jejich pochopení, propojení a systematizace je efektivně používá v tvůrčích činnostech a praktickém životě.
  3. Žák uvádí věci do souvislostí, propojuje do širších celků poznatky z různých vzdělávacích oblastí a na základě toho si vytváří obecnější pohled.
  4. Žák samostatně pozoruje a experimentuje, získané výsledky porovnává, kriticky posuzuje a vyvozuje z nich závěry pro využití v budoucnosti.
    
 2. Kompetence k řešení problémů

  1. Žák vyhledává informace vhodné k řešení problému, nachází jejich shodné, podobné a odlišné znaky, využívá získané vědomosti a dovednosti k objevování různých variant řešení, nenechá se odradit případným nezdarem a vytrvale hledá konečné řešení problému.
  2. Žák samostatně řeší problémy, volí vhodné způsoby řešení.
  3. Žák kriticky myslí, činí uvážlivá rozhodnutí, je schopen obhájit, uvědomuje si zodpovědnost za svá rozhodnutí a výsledky svých činností zhodnotí.
    
 3. Kompetence komunikativní
  1. Žák formuluje a vyjadřuje své myšlenky a názory v logickém sledu, vyjadřuje se výstižně, souvisle a kultivovaně v písemném i ústním projevu.
  2. Žák naslouchá promluvám druhých lidí, vhodně na ně reaguje, účinně se zapojuje do diskuse, obhajuje svůj názor a vhodně argumentuje.
    
 4. Kompetence sociální a personální
  1. Žák účinně spolupracuje ve skupině, podílí se společně s pedagogy na vytváření pravidel práce v týmu.
  2. Žák se podílí na utváření příjemné atmosféry v týmu, na základě ohleduplnosti a úcty při jednání s druhými lidmi přispívá k upevňování dobrých lidských vztahů.
  3. Žák přispívá k diskusi v malé skupině i k debatě celé třídy, chápe potřebu efektivně spolupracovat s druhými při řešení daného úkolu, respektuje různá hlediska a čerpá poučení z toho, co si druzí lidé myslí, říkají a dělají.
  4. Žák si vytváří pozitivní představu o sobě samém, která podporuje jeho sebedůvěru a samostatný rozvoj.
    
 5. Kompetence občanské
  1. Žák respektuje přesvědčení druhých lidí, je schopen vcítit se do situací ostatních lidí.
  2. Žák chápe základní ekologické souvislosti a environmentální problémy, respektuje požadavky na kvalitní životní prostředí.
    
 6. Kompetence pracovní
  1. Žák používá bezpečně a účinně materiály, nástroje a vybavení.
  2. Žák se adaptuje na změněné nebo nové pracovní podmínky.