Seznam použité literatury

 1. ANDĚRA, M. Vyhubená zvířata. Praha: Aventinum, 1998.
 2. AUDA, P. (ed.) Encyklopedie zvířat. Praha: IMP BV/ International masters Publisher, s.r.o.
 3. AUGUSTA, J. U pravěkých lovců. Praha: SPN, 1974.
 4. BALHAROVÁ, K.; PROKŠ, Z. www.kamizdat.wz.cz. Dostupné na WWW:
  <https://kamizdat.kaminet.cz>
 5. BÍGL, Z. České země za posledních Přemyslovců. Praha: Albatros, 1993.
 6. BUCHVALDEK, M, a kol. Dějiny pravěké Evropy. Praha: SPN, 1985.
 7. CASELLI, G. Život po staletích. Martin: Osveta, 1995.
 8. COUFALOVÁ, J. Projektové vyučování pro první stupeň základní školy. Praha: Fortuna, 2006.
 9. ČÁP, J. Psychologie pro učitele. Praha: SPN, 1987.
 10. ČERNÝ, J.; URBAN, E. Obrázky z dějin zeměpisných objevů. Praha: Albatros, 1992.
 11. DARJANIN, V. Deset století architektury. Praha: Správa Pražského hradu, 2001.
 12. FAGAN, B. Sedmdesát velkých vynálezů starověku. Bratislava: Slovart, 2005.
 13. GRECMANOVÁ, H. Klima současné školy. [online] [cit. 2006-12-21]. Dostupné na WWW: <http://www.cpds.cz/sbor03.pdf>
 14. www.charita-adopce.cz
 15. JIRÁSEK, A. Staré pověsti české. Praha: Nakl. Vilímek, 1948.
 16. JUCOVIČOVÁ, D.; ŽÁČKOVÁ, H.; SOVOVÁ, H. Specifické poruchy učení na 2. stupni základních škol. Praha: D+H, 2001.
 17. KASÍKOVÁ, H. Kooperativní učení, kooperativní škola. Praha: Portál, 1997.
 18. KLIMTOVÁ, V. Lexikon ohrožených druhů strašidel. Praha: Noris, 1992.
 19. KLIMTOVÁ, V. Lexikon ohrožených druhů strašidel 2. díl. Praha: ETC Publishing, 1995.
 20. KLUČINA, P. České země v době husitské. Praha: Albatros, 1994.
 21. KLUČINA, P. České země za Jiřího z Poděbrad a Jagellovců. Praha: Albatros, 1994.
 22. kolektiv autorů ABC přírody. Praha: Reader´s Digest Výběr, 1997.
 23. kolektiv autorů Království zvířat od A do Z. EU: Edito-Service, s.a., 1998-9.
 24. kolektiv autorů Mýty a legendy - Egypt, Řecko, Galie. Bratislava: Gemini, 1991.
 25. kolektiv autorů Příruční slovník naučný I - IV. Praha: NČAV, 1962. Hesla - Bantuská literatura, svahilské jazyky, Uganda.
 26. kolektiv autorů Všechno o Zemi. Praha: Reader's Digest Výběr, 1998.
 27. kolektiv autorů Zaniklé civilizace. Praha: Reader´s Digest Výběr, 2003.
 28. kolektiv autorů Zvíře. Praha: Euromedia - Knižní klub, 2002.
 29. KOMÁRKOVÁ, R.; SLAMĚNÍK, I.; VÝROST, J. Aplikovaná sociální psychologie III. Praha: Grada, 2001.
 30. KOŽEŠNÍK, J. Ilustrovaný encyklopedický slovník I - IV. Praha: Academia, 1982.
 31. KROPÁČEK, L.; BURDA, H. Svahilsko-český a česko-svahilský slovník. Praha: SPN, 1980.
 32. KUBŮ, N. České země v době renesance. Praha: Albatros, 1994.
 33. KUSALA, J. Internet ve škole. Praha: Fortuna, 2000.
 34. LANG, G.; BERBERICHOVÁ, CH. Každé dítě potřebuje speciální přístup. Praha: Portál, 1998.
 35. LURKEL, M. Lexikon bohů a symbolů starých Egypťanů. Praha: Knižní klub, 2003.
 36. MACKOVÁ, S. Dramatická výchova ve škole. Praha: Divadelní fakulta JAMU, 1995.
 37. MACHKOVÁ, E. Metodika dramatické výchovy. Praha: IPOS, 2002.
 38. MANDELOVÁ, H. České země za vlády Lucemburků. Praha: Albatros, 1993.
 39. MAREŠ, J.; KŘIVOHLAVÝ, J. Komunikace ve škole. Brno: MU, 1995.
 40. MATĚJČEK, Z. Dyslexie - specifické poruchy učení. Jinočany: H&H, 1993.
 41. MILLARD, A. Velké civilizace - Egypt. Praha: Public History, 1987.
 42. MLEJNEK, J. Dětská tvořivá hra. Praha: IPOS, 2004.
 43. MOSCATI, S. Živoucí minulost. Praha: Panorama, 1984.
 44. NEWBOLD, D. Project Language Log. Praha: OUP, 2003.
 45. O´NIELLOVÁ, C. Cesta na západ. Tvořivá dramatika, IPS Artama, 1997, č. 2, příloha s. VI - XVI.
 46. PAŘÍZEK, L. M. Prales kouzelných snů. Praha: Albatros, 1987.
 47. PETIŠKA, E. Báje a pověsti starého Egypta a Mezopotámie. Praha: Albatros, 1979.
 48. Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání. Praha: VÚP.
 49. ROSEOVÁ, A.; WEISSOVÁ, L. Rozvíjíme sebedůvěru dětí. Praha: Portál, 1997.
 50. ŠTORCH, E. Lovci mamutů. Praha: Albatros, 1974.
 51. TOMAN, J. Jak dobře mluvit. Praha: Svoboda, 1981.
 52. VÁGNEROVÁ, M. Kognitivní a sociální psychologie žáka základní školy. Praha: Karolinum, 2002.
 53. VALENTOVÁ, L. Pedagogicko-psychologické intervence ve školní třídě. In MOUSOVÁ, Z. H. a kol. Intervence Pedagogicko-psychologické poradenství III. Praha: Univerzita Karlova, 2004.
 54. VLČEK, T.; RŮŽIČKA, D.; ZVĚŘINA, P. (eds.) http://www.totalita.cz
 55. VYBÍRAL, M. Od zkušenosti k poznání. Plzeň: Pedagogické centrum, 1996.
 56. ZAPLETAL, M. Velká encyklopedie her. Praha: Olympia, 1987.
 57. ZELINKOVÁ, O. Poruchy učení. Praha: Portál, 2000.