Průřezová témata

Reprezentují okruhy aktuálních problémů současného světa. Vytvářejí příležitost pro individuální uplatnění žáků i pro jejich vzájemnou spolupráci a pomáhají rozvíjet osobnost žáka především v oblasti postojů a hodnot.
 
Osobnostní a sociální výchova

Reflektuje osobnost žáka, jeho individuální potřeby i zvláštnosti. Jejím smyslem je pomáhat každému žákovi hledat vlastní cestu založenou na dobrých vztazích k sobě samému i k dalším lidem a světu. Tématické okruhy osobnostní a sociální výchovy jsou členěny do tří částí, které jsou zaměřeny na osobnostní, sociální a mravní rozvoj. Pro jejich realizaci je užitečné zařazovat do výuky ta témata, která reflektují potřeby žáků, popřípadě vycházejí ze vzájemné domluvy s nimi.
 
Výchova demokratického občana

Má vybavit žáka základní úrovní občanské gramotnosti. Má mu umožnit konstruktivně řešit problémy se zachováním své lidské důstojnosti, respektem k druhým, ohledem na zájem celku, s vědomím svých práv a povinností, svobod a odpovědností, s uplatňováním zásad slušné komunikace a demokratických způsobů řešení. V obecné rovině představuje syntézu hodnot - spravedlnost, tolerance, odpovědnost. V konkrétní rovině jde především o rozvoj kritického myšlení, vědomí svých práv a povinností a porozumění demokratickému uspořádání společnosti a demokratickým způsobům řešení konfliktů a problémů.
 
Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech

Podporuje ve vědomí a jednání žáků tradiční evropské hodnoty, k nimž patří humanismus, svobodná lidská vůle, morálka, uplatňování práva a osobní zodpovědnost spolu s racionálním uvažováním, kritickým myšlením a tvořivostí. Rozvíjí vědomí evropské identity při respektování identity národní. Otevírá žákům poznání a perspektivy života v evropském a mezinárodním prostoru a seznamuje je s možnostmi, které jim tento prostor poskytuje.
 
Multikulturní výchova

Zprostředkovává poznání vlastního kulturního zakotvení a porozumění odlišným kulturám. Rozvíjí smysl pro spravedlnost, solidaritu, toleranci, vede k chápání a respektování neustále se zvyšující sociokulturní rozmanitosti. Hluboce se dotýká i mezilidských vztahů ve škole, vztahů mezi učiteli a žáky, mezi žáky navzájem, mezi školou a rodinou, mezi školou a místní komunitou. Škola by měla zabezpečit takové klima, kde se budou všichni cítit rovnoprávně.
 
Environmentální výchova

Vede jedince k pochopení komplexnosti a složitosti vztahů člověka a životního prostředí, k aktivní účasti na ochraně a utváření prostředí. Učí pozorovat, citlivě vnímat a hodnotit důsledky jednání lidí. Přispívá k osvojování si základních dovedností a návyků aktivního odpovědného přístupu k prostředí v každodenním životě. Vede žáky k uvědomění si základních podmínek života a odpovědnosti současné generace za život v budoucnosti.
 
Mediální výchova

Má vybavit žáka základními poznatky o fungování a roli současných médií. Podporuje poučené, aktivní a nezávislé zapojení jednotlivce do mediální komunikace, schopnost analyzovat nabízená sdělení, posoudit jejich věrohodnost a vyhodnotit jejich komunikační záměr.