Poznáváme svět kolem nás

Žáci na 2. stupni jsou losem rozděleni do skupin tak, aby v každé skupině byli zastoupeni žáci každého ročníku. Každá skupina má svého patrona a poradce - učitele.

Zástupci skupin si vylosují název státu, o kterém se pokusí zjistit co nejvíce informací a ty poté předvést všem ostatním. Povinné je sestavit například power-pointovou prezentaci. Doporučuje se výstava z věcí daného státu, typické jídlo, oblečení...
 

Pro koho 6. - 9. třída
Vzdělávací oblasti Jazyk, Společnost, Příroda, Umění, Práce, Informatika
Klíčové kompetence 1b, c, 3a, b, 4b, c
Průřezové téma Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech

 
Přehled klíčových kompetencí