Renesance

Vyberme si z veliké šíře možností a ukažme našim žákům renesanci. Tento sloh pronikl do všech sfér denního života lidí. Zasáhl do vědy, kultury, vzdělání. V době renesance vznikla celá řada významných staveb, která lze v Čechách a na Moravě vidět dodnes.
 
Zpracovaný projekt
 

Pro koho 6. - 7. třída
Vzdělávací oblasti Jazyk, Společnost
Klíčové kompetence 1c, 2c, 3a, b, 4c
Průřezové téma Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech

 
Přehled klíčových kompetencí